Cebras spol. s.r.o. - Realitní kancelář České Budějovice

Najděte si vaše nové bydlení

Zvolte si typ nemovitosti

Zásady ochrany osobních údajů

Společnost CEBRAS spol. s r. o., se sídlem Pivovarská 457/1, České Budějovice 370 01, IČO:01954091, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod spisovou značkou C 21996, dále jako „správce osobních údajů“, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb o ochraně osobních údajů „zákon“ a Obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.4.2016 „nařízení“ v tomto dokumentu specifikuje:

 1. Jaké údaje mohou být zpracovávány
 2. Za jakým účelem
 3. Komu mohou být předány
 4. Po jakou dobu mohou být zpracovávány
 5. Vaše práva na ochranu osobních údajů

Údaje: o které můžete být požádáni Vy nebo Vaše společnost, zejména pak:

 • Jméno, příjmení, titul
 • Obchodní firma
 • Adresa, sídlo
 • Identifikační údaje, daňové identifikační číslo
 • Kontaktní údaje – telefonní číslo, e-mailová adresa, …

Účel: poskytnuté údaje jsou použity proto, abychom Vás mohli kontaktovat zpět a poskytnout Vám služby či informace, o které jste nás požádali, nebo za účelem plnění smluv či dohody, tj. zejména zprostředkování koupě, prodeje, či pronájmu nemovitosti, popřípadě zprostředkování převodu práv a povinností v bytových družstvech. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze relevantní a nezbytné údaje v relaci účelu zpracování. Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu může být využito k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o událostech či službách, které poskytujeme a které by Vás mohly zajímat. Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším požadavkem pro plnění požadovaných služeb, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy. Zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout, stačí zaslat žádost na adresu našeho sídla.

Přístup k Vaším údajům: Správcem Vašich osobních údajů bude naše společnost. Tyto údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:

 • Spolupracujícím realitním makléřům a smluvním kancelářím
 • Účetní firmě
 • Právní firmě či advokátní kanceláři
 • Firmám poskytující IT služby poskytující serverové, webové, cloudové nebo IT služby
 • Externím hypotečním či úvěrovým poradcům

Doba zpracování: údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z příjmu či dani z přidané hodnoty či jiných předpisů.

Vaše práva: pro uplatnění Vašich práv nás kontaktujete na adrese našeho sídla. Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může být požadována přiměřená úhrada relevantních nákladů. Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné. Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, zpracování je protiprávní, vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo nám to ukládá zákonná povinnost. Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků. Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které bychom zpracovávali pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány. Právo na stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018. Cebras spol. s r. o.

Zvolte si typ nemovitosti